Saturday, February 21, 2009

胜乐金刚(Chakrasamvara)

胜乐金刚(Chakrasamvara)

胜乐金刚藏名“登巧”,藏名译音:"喋秋克黑如嘎",也叫上乐金刚,为双身金刚像。是藏密大威德金刚、胜乐金刚、时轮金刚、密集金刚、喜金刚等五部金刚大法的本尊之一,为无上瑜珈母续部本尊。

胜乐金刚形相有一面二臂与多面多臂等数种,亦有金刚萨埵胜乐,胜乐文殊金刚,金刚持胜乐等不同化现,其中又以四面十二臂为主. 胜乐金刚,身青色,四面各皆三目,头戴骷髅冠,顶髻有摩尼宝,以半月为饰,下著虎皮裙,身色蓝灰。主臂分持金刚杵和金刚铃。拥抱着红色的明妃金刚亥母 (Vajra Varahi),明妃的双腿盘在上乐金刚的腰间。
胜乐金刚(Chakrasamvara)

No comments:

Post a Comment